Dopis V.Kelnarovi:


Kelnar_small.jpg

Od: Martin Hajny
Komu: dkc@cmail.cz
Předmět: Dopis V.Kelnarovi na podnět M.Vlka.
Datum: 6.7. 2007, 10:55

Dopis V. Kelnarovi, duchovnímu správci kostela sv. Havla a Týnského chrámu v Praze:


(Pro přehlednost a snažší orientaci je dopis psán v bodech - pořadí bodů: čísla, velká písmena, malá písmena)

1) Důvod pro tento dopis:


Jediným důvodem pro tento můj dopis Vám je dávání šance panu V. Kelnarovi (Kellnarovi) a to na přímý podnět kardinála M.Vlka (viz bod 4 - "odpovědi" ze dne 14.6. 2007).

...

2) RELATIVNI "jistoty":


Pro snažší pochopení uvádím tyto 2 příklady:

A) SLOVA KARDINÁLA VLKA

Při posledním telefonickém rozhovoru jste se tázal: "Co na to řekl pan kardinál?" a jeho odpověď komentoval slovy: "Tak vidíte, že to je v pořádku." Vysvětlování vašeho konaní slovy M.Vlka však je hradem postaveným na písku minimálně z těchto 2 důvodů:

a) z odpovědi pana M.Vlka (ze dne 14.6.2007) jasně plyne, že pan kardinál lže, resp. (to v lepším případě) alespoň nemluví pravdu.

b) I přesto, že na přímý dotaz, odpověděl M.Vlk (v říjnu 2004): "Ano, to bylo v pořádku", jeho odpovědi ze dne 14.6.2007 lze rozumět tak, že dnes již nezastává názor, že "bylo v pořádku, že jsem měl zlomený prst".

B) PRÁVO CÍRKVE

Stejně relativní, jako slova M.Vlka jsou relativní názory jiných lidí i samo "právo církve":

a) "Právo církve" tvořili a ustanovili lidé (tj. z pohledu Boha může být i ono nedokonalé a mít chyby, které je správné opravit, nikoliv na nich (když se poznají) trvat.

b) Se stejně (ani těmi, kdo jím "šermují") nedodržuje - viz právě nedosloužení mše sv. (1.4.2004) Vámi, mlčení a nekonání biskupů Čech a Moravy i gen. vikáře pražské diecéze pana Th.Dr.M.Slavíka atd.

c) existují vyjímky (např. z důvodu jeho smyslu - podstaty) atd.

Z tohoto důvodu (relativnosti jistot) není podstatné, co si o tom či onom myslí, tvrdí resp. číní jiní lidé, ale pouze postoj vaší vlastní duše, resp. realita, která byla/je. Z tohoto pohledu (reality a vaší vlastní duše) bude proto koncipován i tento dopis.

3) Co se stalo:


- v souvislosti s tzv. "Pochodem pro život" nesměla být v Týnském chrámu odsloužena mše svatá, proto jsem se 1.4.2004 vypravil na večerní mši do Týnského chrámu.

- v podstatě standardní průběh až do doby podávání přijímání:

a) Přistupoval jsem k přijímání jako poslední a přesto, že jsem měl v úmyslu přijímat "na ruku", ministrant mi natlačil patenu tak těsně pod bradu, že to bylo až nepříjemné.

b) Chovaním ministranta jsem se nenechal vyvést z míry a nastavil zcela klidně svoji levou ruku nad tácek. Místo, aby jste upozornil na nevhodné držení tácku jste se "pustil" do mne slovy: " Špatně držíte ruku ".

c) "A jak ji mám držet?" Otázal jsem se, vy jste však trval na svém.

d) Zcela vážně jsem se proto zeptal, zda si mám vzít sv. přijímání sám. Vy opakoval "Držíte špatně tu ruku".

e) Vaše chování mi nepřišlo důstojné vzhledem ke Kristu, kterého jste držel v ruce, a kterým jste si "držení ruky" vynucoval, proto jsem řekl: "Vy jste služebníkem Krista, ne Kristus služebníkem vaším". Ani tato slova s Vámi nepohla.

f) Znovu jsem se otázal, zda si mám sv. přijímání vzít sám, Vy mlčel. Mlčení lze interpretovat jako souhlas - proto jsem svoji pravou rukou vzal sv.Hostii z misky, kterou jste držel.

g) Jako byste na toto čekal, jste se pohotově pokusil Tělo Páně z mé ruky vytrhnout.

h) Tímto vaším činem byla sv. Hostie přetržena na 3 kusy. Pouze část mezi palcem a ukazováčkem mojí ruky nebyla na zem odhozena. Zbylé dvě Vámi ano.

i) Část odhozenou z mého pohledu vpravo, zvedl ze země pan kostelník.

j) Část Vámi odhozená vlevo, ležela mezi nohou vaší a vašeho ministranta. Ani jeden z vás nic nečinil, byl jsem to já, kdo se sehl aby sv. Hostii ze země zvedl.

k) Když jsme se oba narovnali, jsem klidným hlasem zvovu řekl: "Vy jste služebníkem Krista, ne Kristus, služebníkem vaším." Po těchto slovech jste na celé tváři zčervenal.

l) Odešel jste k obětnímu stolu, kde jste umyl nádobí a následně se posadil.

m) Následovala chvíle ticha, během kterého jste nabral bílou barvu a kamenný výraz tváře. Když jste se postavil, řekl jste úsečným hlasem: "Vzhledem k tomu, co jste udělal, vás žádám, abyste opustil kostel.".

n) Já měl svědomí čisté, na vaše slova nereagoval.

o) Když jste viděl, že mám svědomí čisté, řekl jste: "Proto, že jste neodešel, mše svatá nemůže pokračovat." a odešel jste do zákristie.

p) Vzhledem k důstojnosti chvíle jsem se dál modlil.

q) Když jste si odložil, vrátil jste se a řekl: "Tak abyste vědel, to bylo porušení kázně.", "Z vaší strany", dodal jsem. Na což jste reagoval: "Na to jste neměl právo!"

r) Dále jsem chodil na bohoslužby a ministroval v kostele sv. Havla, následovalo však vaše "přání" a skutečnosti vícekrát popsané.

4) Analýza stavu:


A) Dodnes jste nelitoval (alespoň nemám jediný důvod si to myslet) přetržení a odhození sv.Hostie na zem Týnského chrámu ani nedosloužení mše sv. ze dne 1.dubna 2004.

B) Veškerá vaše následná přání i činy směřovaly pouze k zakrytí skutečnosti vašeho zčervenání.

C) Mezi činy, které měly zakrýt vaše zčervenání patřilo:

a) Vaše přání, abych nechodil na bohoslužby do kostela sv.Havla (Týnského chrámu) resp. tam alespoň nechodil ministrovat.

b) Násilné vyvedení mojí osoby z kostela sv. Havla před ranní mší svatou dne 23.5.2004.

c) Odpověď pražského kardinála M.Vlka na můj přímý dotaz slovy: "Ano, to bylo v pořádku".

d) Cenzura náboženských médií v ČR, k níž nebyl ochoten resp. kompetentní se vyjádřit gen.vikář pražské diecéze Th.Dr. Michael Slavík, ani žádný z biskupů Čech ani Moravy.

D) Vaše zčervenání není s to vysvětlit ani kardinál M.Vlk ani nikdo jiný, ani vy sám jste tak (při našem telefonickém rozhovoru) neučinil.

E) Neumím vysvětlit jinak vaše zčervenání (1.4.2004), než že se jedná o fyziologický projev vaší vlastní duše:

a) Následovalo bezprostředně po zopakování slov: "Vy jste služebníkem Krista..." poté, co jste odhodil Krista (sv.Hostii).

b) Já jsem společensky nevýznamným člověkem - neexistoval proto jediný důvod, abych to byl já, kvůli němuž jste zčervenal.

c) Přítomno bylo velmi málo lidí. Nebylo v podstatě před kým se stydět.

d) Vše, co následovalo - dokazuje, že důvodem zčervenání nebyla vaše lítost, ale jev zcela "iracionální", vaším záměrům a vašemu myšlení nepodřízený.

5) Postoj vaší duše:


A) J.Reinsberg v kázáních v kostele sv.Havla hovořil o příslušnících ruské tajné služby (tzv. KGB), kteří zaživa měli být posíláni do pece krematoria poté, co se pokusili ze služeb tajné bezpečnosti utéci. Na rovině čistě osobní mohu pouze konstatovat, že když jsem toto tlumočil v kolektivu, kde byl přítomen alespoň jeden člověk, o kterém mi druzí tvrdili, že spolupracovníkem bývalé bezpečnosti byl, pro lidi tam zúčastněné to bylo téma velmi citlivé a jejich duše se dotýkající. Snad úplně nejvíc, co jsem tam (za několik let) zažil.

B) Jste člověk vedený v seznamech ministerstva vnitra jako tzv. "prověřená osoba", "kandidát tajné spolupráce", "agent". Z toho nutně neplyne váš postoj a osobní vztah k římsko-katolické eucharistii, ale protože "možné je vše, co je možné", není problém si představit, že vaše liturgické úkony v "uniformě" římsko-katolické církve, byly pouze divadlem "pro lidi", resp.pro dosažení určitého cíle.

C) Z vašeho zčervenání však plyne, že v přítomnost JK v Eucharistii věříte, či alespoň, jste tuto možnost zcela nevyloučil. Zčervenání byl přímý projev vaší víry. Tj. i kdyby jste před lidmi hrál divadlo (např. právě z důvodu vaší angažovanosti ve složkách tajných služeb), řádem Bohem stvořeného světa jste determinován a přítomnost JK ve sv. Hostii jste nebyl s to zapřít, tj. tato skutečnost je nezávislá na vašich přáních i činech.

Z tohoto důvodu jste člověkem věřícím a činíte, co Bůh si přeje, nikoliv KGB či někdo jiný.

...

[Main page] ... [dopis M.VLKOVI] [dopis biskupům]... [odpověď M.VLKA] .


Webmaster 2008